PMI FSWC5006-3.5 pmi丝杆维修   产品参数

PMI FSWC5006-3.5 pmi丝杆维修

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
50
导程
6
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.969
精度等级
螺母直径
84
法兰直径
118
螺母长度
60
螺母安装 PCD
100
额定动负载 CaN
2190
额定静负载 C0aN
7700
有效圈数
3.5x1
法兰盘宽度
90
法兰安装孔通孔直径
9
法兰安装孔沉孔直径
14
法兰安装孔沉孔深度
8.5
轴向刚度 KNm
58
PMI FSWC5006-3.5 pmi丝杆维修此型号部分数据来源于UMBRA S1N25-12B3 UMBRA丝杆精度等级